Emil Grigorian

Auskari 137/1575

Prove: 585, Svars: 9.72

€ 437.00   € 534.60

Auskari 134/1575

Prove: 585, Svars: 9.75

€ 490.00   € 534.00

Auskari 24/1585

Prove: 585, Svars: 8.97

€ 450.00   € 500.00

Auskari 24/1585

Prove: 585, Svars: 9.24

€ 450.00   € 500.00

Auskari 108/1575

Prove: 585, Svars: 8.46

€ 380.00   € 465.30

Auskari 16/1585 (S.)

Prove: 585, Svars: 8.26

€ 371.00   € 454.30

Auskari ar obsidiānu 25/1585

Prove: 585, Svars: 7.37

€ 332.00   € 405.35

Auskari 149/1195

Prove: 585, Svars: 9.36

€ 350.00  

Auskari 152/1195

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 340.00  

Auskari (dzeltenais,baltais zelts) 42/1575

Prove: 585, Svars: 7.23

€ 320.00  

Auskari 122/1575

Prove: 585, Svars: 5.66

€ 255.00   € 311.30

Auskari 149/1575

Prove: 585, Svars: 5.24

€ 235.00   € 288.20

Gredzens 15/1585

Prove: 585, Svars: 7.28

€ 255.00   € 280.00

Auskari 156/1575

Prove: 585, Svars: 4.67

€ 210.00   € 256.80

Auskari 145/1575

Prove: 585, Svars: 4.64

€ 164.00   € 255.20

Auskari 181/1575

Prove: 585, Svars: 4.55

€ 205.00   € 250.25

Auskari 182/1575

Prove: 585, Svars: 4.43

€ 243.65  

Auskari 26/1585

Prove: 585, Svars: 4.39

€ 198.00   € 241.45

Kulons 208/1195

Prove: 585, Svars: 5.68

€ 240.00  

Auskari 23/1585

Prove: 585, Svars: 4.28

€ 193.00   € 235.40

Auskari 84/1575

Prove: 585, Svars: 3.96

€ 179.00   € 217.80

Auskari 21/1585

Prove: 585, Svars: 5.96

€ 200.00  

Auskari 89/1575

Prove: 585, Svars: 3.43

€ 185.00  

Auskari 23/1585

Prove: 585, Svars: 4.36

€ 185.00