Auskari ar halcedonu 148/7985

Svars: 9.30

€ 143.70  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari 247-4985

Svars: 11.80

€ 71.40  

Auskari 247-4975

Svars: 7.70

€ 63.20   € 70.20

Auskari 14-4275

Svars: 8.26

€ 69.06  

Auskari ar safīriem (1.20ct) 59/7975

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 68.00  

Auskari ar safīriem (0.28ct) un pērlem 58/7975

Prove: 925, Svars: 6.32

€ 66.00  

Auskari ar safīriem (0,67 сt) 493-4985

Svars: 2.95

€ 62.40  

Auskari ar smaragdiem (0.6 ct) 492-4985

Svars: 2.97

€ 62.40  

Auskari ar granātiem j5LA4573-11

Svars: 2.75

€ 60.00  

Auskari (apzelttitie) 2901-2485

Svars: 10.37

€ 59.62  

Auskari ar rubīniem (0.6 ct) 494-4985

Svars: 2.98

€ 58.10  

Auskari 373-4985

Svars: 11.42

€ 57.10  

Auskari 195/7985

Svars: 6.70

€ 57.00  

Auskari (apzeltīts) 89-2485

Svars: 10.37

€ 55.00  

Auskari ar topāziem 500-4985

Svars: 6.30

€ 53.40  

Auskari 16/6185

Svars: 10.50

€ 52.10  

Auskari ar ametistiem 61/7985

Svars: 3.80

€ 52.00  

Auskari ar halcedonu 193/7985

Svars: 4.70

€ 52.00  

Auskari ar pērlēm 167/7985

Svars: 8.50

€ 51.60  

Auskari 375-4985

Svars: 8.51

€ 51.50  

Auskari ar ametistu 41-4275

Svars: 4.10

€ 51.40  

Auskari 21/7965

Prove: 925, Svars: 5.40

€ 50.38  

Auskari 139-4275

Svars: 6.90

€ 50.00