Auskari ar briljantiem (3.00 ct) 4181-2311

Prove: 585, Svars: 13.63

€ 2300.00  

Auskari ar topāziem 2234g2-1211

Prove: 585, Svars: 11.47

€ 644.00  

Auskari ar ametistiem, peridotiem, topāziem 23493-1211

Prove: 585, Svars: 10.97

€ 603.00  

Auskari 1822-1213

Prove: 585, Svars: 12.02

€ 550.00  

Auskari 533-8323

Prove: 585, Svars: 11.76

€ 530.00  

Auskari ar topāziem 61g2-1213

Prove: 585, Svars: 9.40

€ 517.00  

Auskari 4871-8183

Prove: 585, Svars: 11.22

€ 505.00  

Auskari 1251-1213

Prove: 585, Svars: 11.00

€ 495.00  

Auskari 3571-0503

Prove: 585/375, Svars: 10.30

€ 484.00  

Auskari 63g5-1213

Prove: 585, Svars: 9.24

€ 460.00  

Auskari ar topāziem 390g6-0911

Prove: 585, Svars: 7.61

€ 460.00  

Auskari ar briljantiem (0.12 ct) un topāziem 2892-2313

Prove: 585, Svars: 6.14

€ 459.00  

Auskari 1170-2321

Prove: 585, Svars: 9.10

€ 455.00  

Auskari 16303-0993

Prove: 585, Svars: 10.09

€ 454.00  

Auskari 1210-3413

Prove: 585, Svars: 9.57

€ 450.00  

Auskari 152/1195

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 450.00  

Auskari 930-1203

Prove: 585, Svars: 10.73

€ 430.00  

Auskari 7717a1-4283

Prove: 585, Svars: 9.59

€ 410.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 20802-0911

Prove: 585, Svars: 7.39

€ 410.00  

Auskari 1145g1-0993

Prove: 585, Svars: 8.60

€ 400.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) un topāziem 842-2313

Prove: 585, Svars: 5.94

€ 395.00  

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 2032-2313

Prove: 585, Svars: 4.84

€ 380.00  

Auskari 13580-2521

Prove: 585, Svars: 7,60

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.32 ct ) 6413-0911

Prove: 585, Svars: 6.05

€ 379.00