Auskari 2300g1-8181

Prove: 585, Svars: 13.12

€ 499.00  

Auskari ar briljantiem (~0.01 ct) 28/1575

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 480.00  

Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 471.00  

Auskari ar kvarcu 670-0283

Prove: 750, Svars: 9.36

€ 430.00  

Auskari ar kvarciem 5121-1691

Prove: 583/375, Svars: 11.97

€ 420.00  

Jaunums

Auskari 21320-2491

Prove: 585, Svars: 10.99

€ 396.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 520-0383

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 384.50  

Auskari ar briljantiem (0,40 ct) 3811-8183

Prove: 585, Svars: 8.46

€ 381.00  

Auskari 24501-8181

Prove: 585, Svars: 6.58

€ 380.00  

Auskari 9171-0983

Prove: 585, Svars: 9.84

€ 373.00  

Auskari 1391-5173

Prove: 585, Svars: 10.90

€ 359.00  

Auskari 621-8193

Prove: 585, Svars: 9.84

€ 350.00  

Auskari 2373-8183

Prove: 585, Svars: 9.62

€ 346.00  

Auskari 3181-0983

Prove: 585, Svars: 9.83

€ 344.00  

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari 1145g1-0993

Prove: 585, Svars: 8.60

€ 327.00  

Auskari 5992-8183

Prove: 585, Svars: 9.30

€ 325.00  

Auskari 13611-0973

Prove: 585, Svars: 8.25

€ 313.00  

Auskari 1187g6-0993

Prove: 585, Svars: 7.79

€ 311.00  

Auskari 1349d0-5791

Prove: 585, Svars: 7.53

€ 305.00  

Auskari 1700-1671

Prove: 750, Svars: 6.72

€ 302.00  

Auskari 6801-0993

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 293.00  

Auskari 612-8193

Prove: 583/375, Svars: 8.08

€ 283.00  

Auskari 6161-0793

Prove: 583/375, Svars: 7.26

€ 280.00