Auskari ar briljantiem (2.28 ct) 5941-5711

Prove: 585, Svars: 13.19

€ 2300.00  

Auskari ar ametistiem, citrīniem, peridotiem 21501-0911

Prove: 585, Svars: 12.46

€ 747.60  

Auskari ar koraļļiem un citrīniem 2570-5713

Prove: 585, Svars: 16.71

€ 700.00  

Auskari ar briljantiem (0.01 ct) 6852-1221

Prove: 585, Svars: 10.92

€ 650.00  

Auskari 23481-1211

Prove: 585, Svars: 13.44

€ 645.00  

Auskari 3571-0503

Prove: 585/375, Svars: 10.30

€ 484.00  

Auskari ar topāziem 390g6-0911

Prove: 585, Svars: 7.61

€ 460.00  

Auskari 152/1195

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 450.00  

Auskari 1210-3413

Prove: 585, Svars: 9.57

€ 450.00  

Auskari ar topāziem 2234g4-1211

Prove: 585, Svars: 7.78

€ 428.00  

Auskari ar ametistiem un topāziem 9451-5291

Prove: 750, Svars: 5.97

€ 404.00  

Auskari ar topāziem 26911-0911

Prove: 585, Svars: 7.10

€ 390.00  

Auskari ar topāziem 4982-7611

Prove: 585, Svars: 7.25

€ 377.00  

Auskari 1401-4513

Prove: 585, Svars: 8.94

€ 375.00  

Auskari ar topāziem 4601-0993

Prove: 585, Svars: 6.76

€ 372.00  

Auskari 7391-6421

Prove: 585, Svars: 7.16

€ 358.00  

Auskari 1701h1-8101

Prove: 585, Svars: 7.16

€ 355.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 72-2313

Prove: 585, Svars: 5.22

€ 345.00  

Auskari 882-1203

Prove: 585, Svars: 6.74

€ 337.00  

Auskari 2122-1793

Prove: 585, Svars: 6.88

€ 331.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 1852-1213

Prove: 585, Svars: 6.61

€ 330.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) un citrīniem 873-2323

Prove: 585, Svars: 4.05

€ 330.00  

Auskari 19840-0691

Prove: 585, Svars: 6.48

€ 324.00  

Auskari 7562-0903

Prove: 585, Svars: 5.59

€ 307.00